4 เหตุผลที่ทำให้ Critical Thinking เป็นทักษะจำเป็นแห่งอนาคต

เหตุผลที่ทำให้ Critical Thinking เป็นทักษะจำเป็นแห่งอนาคต

The World Economic Forum (WEF) ในรายงาน “Future of Jobs” ที่เผยแพร่ในปี 2020 ได้ยกให้ “Critical Thinking” เป็นหนึ่งในทักษะแห่งอนาคตที่มีความสำคัญมากในอันดับต้น ๆ และผลการวิจัยความคิดเห็นของนายจ้างและองค์กรต่าง  ๆ โดย WEF ยังระบุว่าทักษะนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นอีกในอีกระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า 

Critical Thinking คืออะไร?

 “Critical Thinking” มักถูกแปลเป็นไทยว่า ความคิดเชิงวิพากษ์ หรือวิจารณญาณ แต่ที่จริงแล้ว

Critical Thinking เป็นชุดของทักษะที่ครอบคลุมทักษะย่อย ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการหาข้อมูลและคำตอบของปัญหา ฯลฯ  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ

Critical Thinking สำคัญอย่างไร?

 เราพบว่ามีเหตุผลอย่างน้อย 4 ข้อที่ทำให้ Critical Thinking เป็นทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นในโลกยุคนี้คือ

 1. Critical Thinking เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่จะทำให้มนุษย์อยู่เหนือ AI ได้
   WEF มองว่าคลื่นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีจะทำให้ แมชชีน หรือ AI เข้ามาทดแทนงานสำคัญหลายอย่างของมนุษย์  โดยคาดว่างานถึง 85 ล้านตำแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยแมชชีนภายในปี 2025 ทำให้มนุษย์ต้องนำเอาจุดแข็งของตัวเอง คือ Soft Skills ต่าง ๆ  (ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับมนุษย์) รวมถึง Critical Thinking มาใช้ให้มากขึ้น เพราะแมชชีนหรือหุ่นยนต์นั้นจะเก่งในการรับฟังคำสั่งและนำไปปฏิบัติ แต่ไม่สามารถคิดโต้แย้ง คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์  “improvised” หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างมนุษย์
 2. ขับเคลื่อนนวัตกรรม
  อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Critical Thinking พุ่งทะยานขึ้นมาเป็นทักษะสำคัญคือ “นวัตกรรม” เพราะนวัตกรรมซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของการทำธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ในยุคนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากคนในองค์กรไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะ คิดนอกกรอบ และคิดสร้างสรรรค์ได้
 3. รับมือกับยุคดาต้า
  การไหลบ่า ท่วมท้นของข้อมูลในโลกยุคนี้ ทำให้ความสามารถในการแยะแยะ วิเคราะห์ ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และการนำเอาข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์มีความจำเป็นมากกว่าช่วงเวลาใด ๆ ในอดีต
 4. สปีดและความคล่องตัว
  ความเร็วในการเคลื่อนไหวหรือปรับตัวขององค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคนี้ ที่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลันและคาดการณ์ได้ยาก  ดังนั้นหัวหน้างานหรือผู้นำในทุกระดับจำเป็นต้องมีขีดความสามารถในการคิด วินิจฉัย และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองในระดับที่จำเป็นและในสปีดที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ ดังนั้นหากเราไม่อยากตกยุค หรือโดนด้อยค่าเพราะแมชชีน หรือ AI  ทักษะ Critical Thinking เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ทำให้เรา คิดเป็น คิดได้ แก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์ได้ จะทำให้ตัวเราและองค์กรสามารถทะยานไปได้ไกลกว่าคนอื่น ๆ ในโลกยุคแห่งดิสรัปชัน นวัตกรรม ข้อมูล และความเร็ว

แพคริม กรุ๊ป เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ FranklinCovey และบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กรระดับโลกอีกหลายแห่ง สนใจขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทาเลนท์และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & successor) หรือติดต่อเพื่อนัดหมายพูดคุยกับเราได้ที่ คุณเบ็ญจวรรณ์ งามระลึก โทร. 083-495-6915 อีเมล: benjawan@pacrimgroup.com

 

Subscribe to our newsletter for monthly inspiration