การสนทนาที่สำคัญยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

เอ็กเซล โพลิเมอร์ เป็นผู้จาหน่ายสารเคมีเพื่อผลิตวัสดุโพลิเมอร์คล้ายยางประเภทเทอร์โมเซตติ้ง หรอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประเภทยาง สํานักงานใหญตั้งอยู่ในเมืองโซลอน รัฐโอไฮโอ พันธกจขององค์กรคือเป็นผู้นำเทคโนโลยี ในระบบผลิตวัสดุโพลิเมอร์คล้ายยาง โดยเสนอกลุ่มผลิตภัณณฑ์และบริการที่แก้ปัญหาอย่างสรางสรรค์แก่ลูกค้า….

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend